SPRAWDZANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH KAMERˇ INSPEKCYJNˇ

Jedn± z najczęstszych nieprawidłowo¶ci w przewodach kominowych s± uszkodzenia wewn±trz komina, które zwykle nie s± widoczne na zewn±trz.

W celu sprawdzenia przewodu kominowego wykorzystujemy kolorow± kamerę inspekcyjn±. Nagrywany obraz pozwala nam na wykrycie wad wewn±trz komina i ich usunięcie.